Regulamin wypożyczalni gier planszowych LimonkaGames

 1. Regulamin ustala zasady korzystania z wypożyczalni gier planszowych LimonkaGames zwanej dalej Wypożyczalnią. Administratorem Danych Osobowych jest:

  "Limonka" Paweł Teterycz
  ul. Ledóchowskiej 5d/16
  02-972 Warszawa
  NIP: 5211228151
  REGON: 011954567

  Osobie wypożyczającej przysługuje prawo do zmiany danych osobowych oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni wymaga od osoby wypożyczającej, zwanej dalej Wypożyczającym, zarejestrowania się w serwisie Wypożyczalni pod adresem https://limonkagames.pl.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Wypożyczalni za zgodą Rodziców potwierdzoną Oświadczeniem przekazanym do Wypożyczalni.
 4. Pracownik ma prawo domagać się od Wypożyczającego okazania dowodu osobistego celem potwierdzenia danych wprowadzonych przez Wypożyczającego podczas rejestracji w Wypożyczalni.
 5. Wypożyczający może wypożyczyć do trzech gier na okres do dwóch tygodni liczonych od dnia odbioru. Po przekroczeniu terminu zwrotu Wypożyczalnia może naliczyć opłatę za zwłokę w wysokości 5% wartości rynkowej gry za każdy dzień opóźnienia.
 6. Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym. Jeżeli wypożyczona gra zostanie zdekompletowana, ulegnie całkowitemu zniszczeniu, nie będzie wg Pracownika Wypożyczalni nadawała się do dalszego użytkowania w Wypożyczalni lub nie zostanie zwrócona, Wypożyczalnia naliczy opłatę w wysokości aktualnej wartości rynkowej gry pomniejszonej o zużycie danego egzemplarza gry w momencie wypożyczenia. Zniszczony egzemplarz przejdzie na własność Wypożyczającego.
 7. Jeżeli gra ulegnie uszkodzeniu w mniejszym stopniu, czyli jej stan ulegnie pogorszeniu, ale wg Pracownika Wypożyczalni będzie nadawała się do dalszego użytkowania w Wypożyczalni - dalszy sposób postępowania zostanie uzgodniony indywidualnie z Wypożyczającym.
 8. Wypożyczający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikających z punktów 5-7 w terminie do 7 dni kalendarzowych a w szczególnych przypadkach w uzgodnionym terminie. Wypożyczalnia może zablokować konto Wypożyczającego do czasu uregulowania należności wynikających z punktów 5-7.
 9. Wypożyczający powinien sprawdzić stan gry niezwłocznie po jej otrzymaniu. Wszelkie odstępstwa od stanu deklarowanego przez Wypożyczalnię powinny być jak najszybciej zgłoszone - najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z gry.
 10. Odpłatność za korzystanie z Wypożyczalni precyzuje Cennik.
 11. Przed wypożyczeniem jednorazowym (bez abonamentu) lub w szczególnych przypadkach wypożyczeń abonamentowych (np. szczególnie cennych albo aktualnie niedostępnych na rynku gier) Wypożyczający może zostać poproszony o uiszczenie kaucji zwracanej po zakończeniu wypożyczenia.
 12. W uzasadnionych przypadkach pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia gry lub ograniczyć liczbę gier wypożyczanych w tym samym czasie jednemu Wypożyczającemu. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego wypożyczenia lub sytuacji, gdy suma wartości wypożyczanych gier znacznie przekracza wartość aktywnych abonamentów Wypożyczającego.
 13. Strona internetowa Wypożyczalni korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Wypożyczający może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.
 14. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Wypożyczalni.

Polityka prywatności

 1. Wypożyczalnia gromadzi następujące dane:
  - informacje wprowadzone przez Wypożyczającego do profilu niezbędne do realizacji procesu wypożyczenia, czyli imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres mailowy oraz aktualny numer telefonu;
  - informacje, które w razie wyrażenia zgody przez Wypożyczającego mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych w tym wysyłania korespondecji elektronicznej, czyli adres mailowy.

  Podanie powyższych informacji jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia dokonanie wypożyczenia gry przy użyciu systemu informatycznego Wypożyczalni.

  Dodatkowo gromadzone są następujące dane:
  - informacje zawarte w plikach cookies niezbędne do poprawnego działania systemu a także zabezpieczenia danych osobowych i danych transakcji elektronicznych (identyfikator sesji) oraz w celach statystycznych;
  - informacje zawarte w logach serwera, które mogą zostać wykorzystane w celach statystycznych.

 2. Wszystkie powyższe dane wykorzystywane są jedynie w celach związanych z działalnością Wypożyczalni (w tym marketingowym i statystycznym). Nie są udostępniane innym osobom ani podmiotom.
  Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” Wypożyczający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
Powrót do serwisu.